Ústava

DAWLEY ANGLING SOCIETY

Ústava

1. Názov

Spoločnosť je známa pod názvom Dawley Angling Society ( The Society ) a je spojená s Angling Trust

2. Zámery a ciele

Zámery a ciele spoločnosti:

2.1. Poskytovať priestory a podporovať účasť celej komunity na rybolove.

2.2. Ponúkať trénerské a súťažné príležitosti v rybárskom športe.

2.3. Spravovať zariadenia spoločnosti s cielom zabezpečiť bezpečné a praktické prostredie pre rybolov.

2.4. Zabezpečiť morálnu a právnu starostlivosť o všetkých členov.

2.5. Poskytovať svoje služby férovo pre všetkých.

3. Členstvo

3.1. Členstvo v spoločnosti je dostupné pre každého kto vyplní online prihlášku a zaplatia ročný členský poplatok bez ohľadu na etnickú, rasovú, náboženskú príslušnosť, pohlavie, sexualnu orientáciu, vek alebo zdravotné postihnutie ak nie je nevyhnutným dôsledkom požiadaviek športu alebo rybolovu.

3.2. Členstvo v klube predstavuje súhlas s dodržiavaním stanov, etických kodexov, zásad a pravidiel, ktoré spoločnosť prijala

3.3. Členovia budú zaradení do jednej z nasledujúcich kategórii:

• Riadny člen ( pozri 3.4)

Zaslúžilý člen:

• Dospelí.
• Seniori.
• Koncesionárny člen – tí, ktorí poberajú Personal Independence Payment (PIP) alebo New Style Employment a Support allowance.
• Juniori (do 17 rokov v čase žiadosti).

3.4. Všetci riadny členovia majú hlasovacie právo.

3.5. Členské poplatky sa schvalujú každoročne a schaluje ich riadiaci výbor a sú ratifikované na výročnom valnom zhromaždení.

3.6. Každá osoba, ktorá sa chce stat riadnym členom, musí byť najprv navrhnutá na valnom zhromaždení a odhlasovaná predsedníctvom. Toto rozhodnutie je konečné.

3.7. Čestní členovia sa môžu zúčastniť dvoch klubových súťaží (ako ochutnávka plného členstva ), nemôžu zastávať žiadnu funkciu ani hlasovať ma žiadnej schôdzi. S týmito výnimkami majú práva ako riadny člen.

3.8. Táto spoločnosť je kooperatívna a riadny členovia pozitívne prispievajú k jej chodu. Na udržanie si členstva členovia musia mať pozitívny prínos . Ak je to potrebné, Riadiaci výbor urobí konečné rozhodnutie o členovom pozitívnom prínose, o výške príspevku a následne o udržaní si členstva.

4. Manažment

4.1. Spoločnosť riadi predstavenstvo, ktoré volia členovia na výročnom valnom zhromaždení. Všetci členovia riadiaceho výboru sú volení na obdobie 12 mesiacov, no budú môcť byť opatovne zvolení na nasledujúcom valnom zhromaždení. O všetkých funkciach sa hlasuje jednotlivo a nie hromadne.

4.2. Riadiaci výbor sa skladá z maximálne 10 riadnych členov a to nasledovne:

Predseda               }
Podpredseda         }
Tajomník                } Výkonní riaditelia
Asistent tajomníka }
Pokladník               }
Tajomník pre závody
Tajomník pre rezervácie
Rybárska stráž x 2
Brigádnický koordinátor

4.3. Riadiaci výbor má právomoc podniknúť všetky kroky na efektívne fungovanie spoločnosti na dosiahnutie cielov a zámerov spoločnosti.

4.4. Riadiaci výbor má právomoc menovať podvýbory podľa potreby a menovať poradcov do riadiaceho výboru podla potreby na plnenie svojej činnosti.

4.5. Riadiaci výbor má právomoc kooptovať výbor.

4.6. Za uznášaniaschopných sa považuje 5 členov riadiaceho výboru s výnimkou predsedu.

4.7. Každý člen výboru má jeden hlas okrem predsedu, ktorý v prípade rovnosti hlasov hlasuje za zachovanie status quo.

5. Financie

5.1. Všetky peniaze spoločnosti budú uložené na účte vedenom v mene spoločnosti.

5.2. Pokladník je zodpovedný za vedenie účtovníctva a predloženie súvahy ziskov a strát na valné zhromaždenie. Na každom zasadaní predstavenstva musí predložiť výpisy z účtu.

5.3. Platby spoločnosti schvalujú 3 členovia predstavenstva : pokladník, predseda a podpredseda.

5.4. Finančný rok je stanovený od 1. Januára do 31. Decembera.

5.5. Členský rok je 12 mesiacov odo dňa kedy členstvo začalo.

5.6. Po skončení svojej funkcie odovzdá pokladník všetok majetok, informácie a peňažné prostriedky spoločnosti svpjmu nástupcovi alebo predsedovi.

5.7. Audítori budú menovaní na výročnom valnom zhromaždení.

5.8. Spoločnosť musí mať poistenie na pokrytie zodpovednosti a to take, ktoré je vhodné na daný účel..

6. Zasadania

6.1. Riadiaci výbor sa schádza raz za 2 mesiace alebo v termínoch, na ktorých sa dohodne. Otvoren

6.2. Výročné valné zhromaždenie bude vždy v prvú stredu februára.

Prímať správy od výkonných predstavitelov spoločnosti

Na prijatie výpisov z účtu spoločnosti.

Ratifikovať členské poplatky v súlade s ústavou (3.4)

Vymenovať auditorov v súlade s ústavou (5.7)

Na zváženia a schválenie nové články ústavy.

Menovať riadiaci výbor v súlade s článkom 4 ústavy

6.3. Každý návrh na výročné valné zhromaždenie musí byť podané tajomníkovi písomne najmenej 1 mesiac pred výročným valným zhromaždením.

6.4. Oznámenie o zvolaní výročného valného zhromaždenia sa zasiela riadnym členom spoločnosti najneskôr 14 dní pred dátumom zasadnutia a špecifikuje záležitosti, ktoré sa majú prerokovať.

6.5. Každý riadny člen má jeden hlas, pričom na schválenie je potrebná jednoduchá vacsina. V prípade rovnosti má predseda dodatočný hlas, ktorý musí byť schválený aby bolo zachované status quo

6.6. Predseda má právo zvolať Špeciálny míting okrem výročnej schôdze. Procedúry sú tie isté ako na výročnej schôdzi

7. Disciplinárne konania a odvolania

7.1. Všetky sťažnosti týkajúce sa správania členov spoločnosti v súvislosti s činnosťou škodlivou k cielom a zámerom spoločnosti, v rozpore s touto ústavou, pravidlami alebo zásadami, že spoločnosť prijala alebo poškodí meno spoločnosti musí byť podané písomne tajomníkovi spoločnosti.

7.2. Konatelia spoločnosti prerokujú sťažnosť do 28 dní od podania. Výkonný funkcionári majú právomoc prijať disciplinárne opatrenia vrátane sespendácie či vylúčenia zo spoločnosti.

7.3. Výsledok disciplinárneho pojednávania sa písomne oznámi oznamovatelovi a členovi na ktorého sťažnosť bola podaná do 7 dní od prejednania veci.

7.4. Právo na odvolanie má sťažovateľ aj člen na ktorého bola sťažnosť podaná. Odvolanie musí byť podané písomne tajomníkovi, ktorý zvolá zasadnutie riadiaceho výboru do jedného mesiaca od podania odvolania.

7.5. Sťažovateľ aj člen na ktorého bola sťažnosť podaná má právo zúčastniť sa zasadania a o výsledku rozhodne nadpolovičná vacsina hlasov..

8. Súťaže

Challenge Cup – Najvacsí súčet počtu bodov

Ranslett Cup – Druhý celkový súčet bodov

Sid Shepard Cup – Tretí celkový súčet bodov

Steve Brown Cup – Najvyššý súčet počtu bodov y dvoch súťaží Patshull, Park Farm, Stirchley Top and DAS River.

Albert Rhodes Cup – Najvacsí súčet bodov z River matches

Commercial Champion – Kombinované body z Commercial venues označené (CC) na liste súťaží

Silver Fish Champion – Kombinované body z Silver Fish venues označené (SC)
Na súťažnej listine

J Aveley Trophy – Najviac bodov z S Williams Cup, D Hartshorne Cup,
W Jones Cup a the G Bullock Cup

8.1. Trofeje budú prezentované na výročnej prezentácii, ktorá sa koná vždy vo februari/marci

8.2. Trofeje musia byť vrátené na decembrovej schôdzi, aby mohli byť pripravené na ďalšiu prezentáciu. Všetky trofeje musia byť vrátené tak ako boli odovzdané, čisté, vyleštené a nepoškodené. Náklady na opravu budú narátané osobe, ktorá trofeje vrátila.

9. Rozpustenie

9.1. Rozhodnutie o rozpustení spoločnosti možno prijať a schváliť len na VZ alebo MVH vacsinou hlasov riadnych členov

9.2. Pri zrušení spoločnosti sa majetok spoločnosti použije na úhradu nákladov, na zrušenie všetkých dlhov, ktoré má spoločnosť voči svojim veritelom. Akýkolvek prebytok aktív po uspokojení pohladávok nebude rozdelený ani vyplatený medzi členov ale bude odovzdaný športovej správnej rade alebo takému orgánu pridruženému k športovej správnej rade alebo registrovanej charitatívnej organizácii.

10. Všeobecné

10.1. Všetci členovia musia nosiť pri sebe členskú legitimáciu a príslušnú licenciu od EA a dodržiavať pravidlá spoločnosti.

10.2. Všetky peňažné výhry nenárokované do dvoch mesiacov prepadnú v prospech fondov spoločnosti.

11. Vyhlásenie

11.1. Spoločnosť Dawley Angling Society týmto prijíma túto ústavu ako aktuálnu prevádzkovú príručku, ktorá upravuje činnosť jej predstavitelov a členov.

Podpísané : Steve Brennan Funkcia : Predseda

Podpísané : Daniel Chetwood Funkcia: Tajomník

 

Dawley Angling Society

Pravidlá

• Vždy môžu byť použité maximálne dva prúty na jedného rybára.
• Háčiky len bez protihrotu na stojatých vodách.
• Maximálna veľkosť háčika 12 na stojatých vodách.
• ŽIADNA PLÁVAJÚCA NÁSTRAHA akéhokoľvek druhu, na háčiku alebo volne roztrúsená.
• Žiadne trvanlivé boilies, iba mrazené boilies.
• Boilies, pop up, wafters a match boilies môžu byť použité ako návnady na háčik.
• Bez tigrích orechov.
• Nepoužité návnady nenechávajte na brehu.
• Zákaz lovu medzi pegmi.
• Zákaz nočného rybolovu.
• Žiadny oheň na pegu alebo okolo nich.
• Keepnety nie sú povolené, pokiaľ nejde o oficiálnu súťaž.
• Všetky ryby nad 4 oz musia byť vylovené pomocou podberáka, aby boli ryby chránené.
• Vo vode nenechávajte žiadne prúty alebo šnúry bez dozoru.
• Medzi prútom/špicom palice musí byť 6 palcov vlasca A 6 palcov vlasca medzi plavákom a háčikom.
• Vždy sa musí použiť plavák, feeder alebo záťaž.
• Všetky ryby musia byť vrátené do vody živé a nezranené.
• ŽIADNÚ RYBU NESMIETE ZOBRAŤ OD VODY, MRTVU ANI ŽIVÚ!
• Ak je ryba mŕtva, nechajte ju vo vode, a upovedomte rybársku stráž.
• Rybári budú zodpovední za odstránenie VŠETKÝCH odpadkov pri opustení loviska, bez ohľadu na to, či sa odpadky pri príchode nachádzali alebo nie.
• Žiadny alkohol ani drogy.
• Žiadna hlasná hudba.
• Používanie vulgarizmov a/alebo hrubého správania na akomkoľvek mieste Spoločnosti nebude tolerované.