Stowarzyszenie Wędkarskim Dawley

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE DAWLEY
Konstytucja

1. Nazwa

Stowarzyszenie będzie znane jako Dawley Angling Society i będzie powiązane z Angling Trust.

2. Cele i zadania
Celami i zadaniami Stowarzyszenia będą:
2.1. Zapewnienie udogodnień i promowanie udziału całej społeczności w sporcie wędkarskim.
2.2. Oferować możliwości coachingu i współzawodnictwa w sporcie wędkarskim.
2.3. Zarządzanie obiektami stowarzyszenia w celu zapewnienia bezpiecznego i praktycznego środowiska do wędkowania.
2.4. Zapewnienie zarówno moralnego, jak i prawnego obowiązku opieki wszystkim członkom Stowarzyszenia.
2.5. Aby świadczyć wszystkie swoje usługi w sposób sprawiedliwy dla wszystkich.

3. Członkostwo

3.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla wszystkich osób, które wypełnią zgłoszenie online i opłaca aktualny abonament roczny, bez względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć orientacja, religia lub przekonania; lub wieku, płci lub niepełnosprawności, chyba że jest to konieczna konsekwencja wymagań wędkarstwa jako sportu.
3.2. Członkostwo w Stowarzyszeniu oznacza zgodę na przestrzeganie Konstytucji, Kodeksów Postępowania, Polityk i Regulaminów przyjętych przez Stowarzyszenie.
3.3. Członkowie zostaną zapisani do jednej z następujących kategorii:
• Pełnoprawny członek (patrz 3.4)
Honorowany członek:
• Dorośli ludzie.
• Starsi mieszkańcy.
• Członek koncesjonowany – osoby otrzymujące zasiłek z tytułu samodzielności osobistej (PIP) lub zasiłek na zatrudnienie i wsparcie w ramach nowego stylu.
• Junior (poniżej 17 roku życia na wniosek).
3.4. Wszyscy opłaceni pełnoprawni członkowie mają prawo głosu.
3.5. Opłaty członkowskie są ustalane corocznie i uzgadniane przez Komitet Zarządzający
i ratyfikowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.3.6. Każda osoba, która pragnie zostać pełnoprawnym członkiem, musi najpierw zostać zgłoszona na zwyczajnym zebraniu i po głosowaniu w głosowaniu przez Komitet Zarządzający, a decyzja ta będzie ostateczna.
3.7. Członkowie honorowi mogą brać udział w dwóch konkursach klubowych (jako degustator pełnego członkostwa), nie mogą sprawować żadnej formy urzędów ani głosować na żadnych spotkaniach. Z tymi wyjątkami mają te same prawa, co pełnoprawni członkowie.
3.8. Jest to stowarzyszenie, w którym pełnoprawni członkowie wnoszą pozytywny wkład w jego prowadzenie. Aby zachować członkostwo, członkowie powinni być w stanie wykazać swój pozytywny wkład. W razie potrzeby Komitet Zarządzający może dokonać ostatecznej oceny zdolności pełnego członka do wniesienia wkładu, poziomu wniesionego wkładu i późniejszej kwalifikacji do członkostwa.

4. Zarządzanie

4.1. Stowarzyszeniem kieruje Komitet Zarządzający wybierany przez jego pełnoprawnych członków na Walnym Zebraniu Zwyczajnym. Wszyscy członkowie Komitetu Zarządzającego zostaną wybrani na okres dwunastu miesięcy, ale będą uprawnieni do reelekcji podczas następnego Rocznego Walnego Spotkania. Wszystkie stanowiska Komitetu Zarządzającego będą proponowane i głosowane indywidualnie, a nie w grupach.
4.2. Komitet Zarządzający składa się z maksymalnie dziesięciu pełnych członków, którzy następują:
Wybory, wybierają ze swego grona następujących funkcjonariuszy:
Przewodniczący }
Wiceprezes }
Sekretarz } Dyrektorzy Wykonawczy
Asystent Sekretarza }
Skarbnik }
Sekretarz meczu
Sekretarz rezerwacji
Straznicy wodni x 2
Koordynator Grupy Roboczej
4.3. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań na rzecz sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia dla osiągnięcia celów i zadań Stowarzyszenia.
4.4. Komitet Zarządzający będzie miał uprawnienia do powoływania Podkomitetów w razie potrzeby i powoływania doradców do Komitetu Zarządzającego, jeśli jest to wymagane, w celu realizacji jego działalności.
4.5. Aby Komitet Zarządzający miał prawo kooptacji do Komitetu.
4.6. Uznaje się, że pięciu członków Komitetu Zarządzającego, z wyłączeniem przewodniczącego, tworzy kworum.
4.7. Każdy członek Komitetu Zarządzającego ma jeden głos z wyjątkiem
Przewodniczącego, który w przypadku remisu głosuje za utrzymaniem status quo.

5. Finanse

5.1. Wszystkie środki pieniężne Stowarzyszenia będą wpłacane na rachunek prowadzony w imieniu Stowarzyszenia.
5.2. Honorowy Skarbnik jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunków i składanie
pełny zbadany bilans oraz rachunek zysków i strat na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Na każdym posiedzeniu Zarządu przedstawią również wyciągi z rachunków.
5.3. Wpłaty dokonywane przez Stowarzyszenie są autoryzowane przez trzech członków Zarządu: Skarbnika Honorowego, Prezesa i Wiceprezesa.
5.4. Rok finansowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
5.5. Rok członkostwa będzie wynosił 12 miesięcy od daty przystąpienia.
5.6. Z chwilą odejścia z urzędu Skarbnik Honorowy przekaże swojemu następcy lub Przewodniczącemu cały majątek, informacje i środki pieniężne należące do Stowarzyszenia.
5.7. Rewidenci są wybierani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5.8. Towarzystwo zapewni odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i że jest ono zdatne do celu.

6. Spotkania

6.1. Komitet Zarządzający zbiera się co dwa miesiące lub w uzgodnionych terminach.
Spotkania Otwarte i Zarządu Stowarzyszenia odbywać się będą w każdą pierwszą środę
miesiąc.
6.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w pierwszą środę lutego.
Otrzymywanie raportów od Dyrektorów Wykonawczych Stowarzyszenia.
Aby otrzymać i jeśli zostanie zatwierdzony, zaakceptuj wyciąg z kont Stowarzyszenia.
Ratyfikować składki członkowskie zgodnie z konstytucją (3.4)
Wyznaczanie audytorów zgodnie z konstytucją (5.7)
Rozważyć i, jeśli zostanie zatwierdzona, usankcjonować wszelkie należycie dokonane zmiany
do konstytucji.
Powołanie Komisji Zarządzającej zgodnie z art. 4 Konstytucji
6.3. Każda propozycja Walnego Zgromadzenia musi zostać zgłoszona do Honorowego Sekretarza na piśmie, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem.
6.4. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozesłać do członków pełnoprawnych Stowarzyszenia
nie mniej niż 14 dni przed terminem posiedzenia i określa sprawy, które mają być poruszone
z.
6.5. Każdy członek pełnoprawny ma jeden głos, przy czym do przyjęcia wniosku wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku remisu Przewodniczący ma dodatkowy głos, który musi zostać oddany dla zachowania status quo.
6.6. Zarząd ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Procedury NWZ są zgodne z ZWZ

7. Dyscyplina i odwołania

7.1. Wszelkie skargi dotyczące zachowania członków Stowarzyszenia w zakresie działań wyrządzających szkodę
z celami Stowarzyszenia, sprzecznymi z niniejszą Konstytucją, Regulaminem lub Polityką, że:
Społeczeństwo przyjęło lub może zhańbić Społeczeństwo, musi być przedstawione na piśmie
do sekretarza honorowego.
7.2. Dyrekcja Stowarzyszenia rozpatruje skargi w terminie 28 dni od złożenia skargi
złożenie w celu rozpatrzenia reklamacji. Funkcjonariusze Wykonawczy mają prawo do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wydalenia ze Stowarzyszenia.
7.3. O wyniku rozprawy dyscyplinarnej zawiadamia się na piśmie osobę, która wniosła zażalenie oraz członka, przeciwko któremu wniesiono zażalenie, w terminie 7 dni od rozprawy.
7.4. Zarówno skarżący, jak i członek, przeciwko któremu wniesiono skargę, mają prawo
odwołania do całej Komisji Zarządzającej od decyzji przesłuchania dyscyplinarnego.
Prośbę o odwołanie należy złożyć na piśmie do Sekretarza Honorowego, który wezwie:
Posiedzenie Komitetu Zarządzającego w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odwołanie.
7.5. Skarżący i Członek, przeciwko któremu wniesiono skargę, mają prawo do:
reprezentują się przed Komitetem Zarządzającym, a sprawa jest rozstrzygana większością głosów.

8. Trofea
Challenge Cup Najwyższa ogólna liczba punktów
Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Ransletta
Sid Shepard Cup Trzeci puchar ogólny
Steve Brown Cup Najwyższe punkty z dwóch meczów rozegranych na Patshull, Park Farm,
Stirchley Top i DAS River.
Puchar Alberta Rhodesa Najwyższe punkty z meczów na rzece
Komercyjny mistrz Połączone punkty z wyznaczonych obiektów komercyjnych oznaczonych (CC) na liście meczowej.

Silver Fish Champion Połączone punkty z wyznaczonych łowisk Silver Fish oznaczonych (SC)
na liście meczów

Trofeum J Aveley Najwyższe punkty z S Williams Cup, D Hartshorne Cup,
W Jones Cup i G Bullock Cup

8.1. Trofea zostaną wręczone podczas corocznej prezentacji, która odbywa się w lutym/marcu każdego roku.
8.2. Trofea należy zwrócić na grudniowym spotkaniu, aby można je było przygotować do kolejnej prezentacji. Wszystkie trofea muszą zostać zwrócone w stanie, w jakim zostały zaprezentowane, tj. czyste, wypolerowane i nieuszkodzone. Koszt ewentualnych napraw zostanie przeniesiony na odbiorcę, który zwrócił trofeum.

9. Rozwiązanie

9.1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta i zatwierdzona wyłącznie na WZA lub NWZ większością głosów Pełnoprawnego Członkostwa
9.2. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów rozwiązania i wszystkich długów należnych przez Stowarzyszenie wobec wierzycieli. Wszelkie nadwyżki majątku pozostałe po podpisanym zaspokojeniu wszystkich jego długów i zobowiązań nie będą wypłacane ani rozdzielane między członków Stowarzyszenia, ale zostaną przekazane władzom sportowym lub innemu organowi zrzeszonemu z władzami zarządzającymi lub zarejestrowanej organizacji charytatywnej.

10. Ogólne
10.1. Aby wszyscy członkowie mieli dowód członkostwa podczas łowienia na naszych wodach, mieli odpowiednią licencję EA i przestrzegali Regulaminu Towarzystwa.
10.2. Wszystkie nagrody pieniężne, które nie zostaną odebrane po upływie 2 miesięcy, zostaną przekazane na fundusze Towarzystwa.

11. Deklaracja

11.1. Dawley Angling Society niniejszym przyjmuje i akceptuje niniejszą Konstytucję jako aktualny przewodnik operacyjny, regulujący działania jego Urzędników i Członków.

Podpisano: Steve Brennan Stanowisko: przewodniczący

Podpisano: stanowisko sekretarza honorowego Daniela Chetwooda

Stowarzyszenie wędkarskie Dawley
Zasady

• Maksymalnie dwie wędki lub tyczki na wędkarza mogą być używane w dowolnym momencie.
• Bezzadziorowe haki tylko na wodach stojących.
• Maksymalny rozmiar haka 12 na wodach stojących.
• ŻADNEJ PRZYNĘTY PŁYWAJĄCEJ, na haczyku lub luzem.
• Żadnych kulek proteinowych o długim okresie przydatności do spożycia, tylko zamrożone przynęty na paszę.
• Kulki proteinowe, pop-upy, wafle i zapałki mogą być używane jako przynęty haczykowe.
• Bez orzechów tygrysich.
• Niewykorzystanych przynęt nie należy zostawiać na brzegu.
• Zakaz łowienia między pegami.
• Zakaz nocnych połowów.
• Zakaz ognia na lub wokół pegow.
• Siatki nie są dozwolone, chyba że w oficjalnych zawodach.
• Wszystkie ryby powyżej 4 uncji muszą być wyciagniete z wody podbierakiem, aby chronić ryby.
• Żadnych prętów ani lin, które można pozostawić w wodzie bez nadzoru.
• Musi być 6 cali linki pomiędzy końcówką wędki/ tyczki ORAZ 6 cali linki pomiędzy pływakiem a hakiem.
• Nie wolno używać swobodnej linki, zawsze należy używać spławika, koszyczka lub legera.
• Wszystkie ryby muszą wrócić do wody żywe i nieuszkodzone.
• ŻADNEJ RYB NIE WOLNO ZABIERAC Z WODY, MARTWYCH ANI ŻYWYCH!
• Jeśli ryba jest martwa, zostaw ją w wodzie I daj znac straznikowi.
• Wędkarze ponoszą odpowiedzialność za usunięcie WSZYSTKICH śmieci podczas opuszczania pega.
• zakaz spozywania alkoholu i narkotyków.
• zakaz głośnej muzyki.
• Używanie wulgarnego języka i/lub obraźliwe zachowanie w jakimkolwiek miejscu stowarzyszenia nie będzie tolerowane.